Akredytacje dla mediów

Dziękujemy Państwu za wypełnienie formularzy akredytacyjnych.

Proces składania wniosków akredytacyjnych na Life Festival Oświęcim 2012 został zakończony.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Brzezińska
AWD Media
+48 602 271 172
k.brzezinska@awdmedia.pl


Akredytacje na LFO 2012 będą wydawane w dniach od 10-13 maja, w następujących miejscach:

- 10 maja 2012, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, od godz. 14.00 do 18.00
- 11 maja 2012, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, od godz. 14.00 do 18.00
- 12 maja, Namiot Prasowy, Rynek Starego Miasta, od godz.13.00 do 16.30
- 13 maja, stanowisko przy Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, od 10.00 do 16.00


Regulamin funkcjonowania biura prasowego i przyznawania akredytacji

Regulamin funkcjonowania biura prasowego

1. Wyłączne prawo do akredytowania mediów, w imieniu głównego organizatora – Fundacji Peace Festiwal, posiada Biuro Prasowe Life Festival Oświęcim 2012 i odbywa się poprzez stronę internetową Festiwalu pod adresem www.lifefestival.pl.

2. O przyznaniu akredytacji decyduje zespół Biura Prasowego Festiwalu, w szczególnych przypadkach Oficer Prasowy lub wyznaczone przez niego osoby. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

3. W związku z międzynarodowym charakterem Festiwalu i ograniczoną liczbą akredytacji, Organizator zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa w przyznawaniu akredytacji mediom zagranicznym, ogólnokrajowym i ponadregionalnym.

4. Biuro Prasowe zastrzega sobie prawo do określenia limitu akredytacji dla poszczególnych redakcji, agencji, firm i instytucji, decyzje w tej sprawie każdorazowo podejmuje Oficer Prasowy, powyższa decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

5. Wydawanie akredytacji będzie się odbywało wyłącznie w miejscach i godzinach określonych przez Biuro Prasowe Festiwalu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przesłane akredytowanym mediom drogą elektroniczną na adres podany w formularzu akredytacyjnym wraz z potwierdzeniem przyznania akredytacji.

6. Dowód przyznanej akredytacji będzie miał formę imiennego, bezzwrotnego identyfikatora ze zdjęciem. Akredytacją może się posługiwać tylko i wyłącznie jej imienny właściciel.

7. Odbiór przyznanej akredytacji jest możliwy wyłącznie po okazaniu w Biurze Prasowym legitymacji prasowej lub dowodu tożsamości.

8. Dostęp do Biura Prasowego w trakcie trwania Festiwalu będą miały wyłącznie akredytowane media i dziennikarze po okazaniu akredytacji.

9. W trakcie Festiwalu Biuro Prasowe będzie wyposażone w:
a) bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wi-Fi)
b) drukarkę
c) dwa stanowiska komputerowe

10. Biuro Prasowe pokrywa koszty związane z przekazem internetowym i transmisją danych przesyłanych przez akredytowanych dziennikarzy tylko i wyłącznie na terenie Biura Prasowego. Biuro Prasowe zapewnia akredytowanym dziennikarzom zimne i ciepłe napoje.

11. Biuro Prasowe Festiwalu udostępni mediom namiot prasowy na terenie stadionu MOSiR w Oświęcimiu, podczas koncertu finałowego w dniu 13 maja 2012.

12. Wyłączne prawo do transmisji TV i utrwalania obrazu video podczas koncertów posiada Organizator Festiwalu - Fundacja Peace Festival. Akredytowane media mają prawo do rejestracji obrazu TV wyłącznie podczas konferencji prasowych Festiwalu.

13. Biuro Prasowe nie odpowiada za zakwaterowanie akredytowanych mediów i dziennikarzy, ani nie finansuje ich pobytu.

14. Organizator i Biuro Prasowe nie ponoszą odpowiedzialności za straty majątkowe i osobiste poniesione przez przedstawicieli akredytowanych mediów podczas trwania Festiwalu.

15. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przebywania wyłącznie w przydzielonych jej strefach przeznaczonych do wykonywania obowiązków dziennikarskich w ramach przyznanej akredytacji. Dodatkowo zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów wynikających z wytycznych regulaminu imprez masowych i zobowiązuje się do stosowania się do wszystkich wytycznych narzuconych przez służby porządkowe, a w szczególności przez ochronę imprezy, policję, straż pożarną, straż graniczną itd..

16. Osoba posługująca się akredytacją prasową, przyjmuje do wiadomości, że posługiwanie się nią w sposób niezgodny z prawem lub powyższym regulaminem, skutkuje natychmiastowym pozbawieniem akredytacji i brakiem możliwości dalszego korzystania z jej uprawnień.

17. W kwestiach spornych lub budzących wątpliwości , dotyczących powyższego regulaminu, wiążącą i ostateczną decyzję każdorazowo podejmuje Oficer Prasowy, kierując się najlepiej pojętym i ogólnie przyjętym dobrem imprezy.


Regulamin przyznawania akredytacji

1. Poprawnie wypełnione i przesłane formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane przez Biuro Prasowe do 20 kwietnia 2012 roku do godziny 22.00.

2. W celu uzyskania akredytacji niezbędne jest przesłanie do Biura Prasowego oficjalnego dokumentu potwierdzającego zgłoszenie z ramienia redakcji/agencji w formie skanu dołączonego do wypełnionego formularza akredytacyjnego. Potwierdzenie zgłoszenia musi zawierać nazwę medium, dane personalne przedstawiciela redakcji/agencji, podpis i nazwisko redaktora naczelnego/dyrektora agencji.

3. Informacja o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o akredytację zostania przesłana przez Biuro Prasowe drogą elektroniczną na adres podany w formularzu, najpóźniej do 27 kwietnia 2012 roku do godziny 22.00.

4. Biuro Prasowe zastrzega sobie, w wyjątkowych przypadkach, możliwość telefonicznego powiadomienia mediów o przyznaniu akredytacji lub odrzuceniu wniosku.

5. Biuro Prasowe przyznaje dwa rodzaje akredytacji; dziennikarką i fotoreporterską.

6. Przyznane akredytację dają akredytowanym prawo do swobodnego poruszania się podczas Festiwalu w specjalnie wyznaczonych strefach prasowych, udziału w konferencjach i spotkaniach z artystami Festiwalu oraz korzystania z usług Biura Prasowego w zakresie określonym w powyższym regulaminie, po okazaniu dowodu przyznanej akredytacji w formie imiennego, bezzwrotnego identyfikatora ze zdjęciem. Akredytacją może się posługiwać tylko i wyłącznie jej imienny właściciel.

7. Akredytacje dziennikarskie i fotoreporterskie uprawniają do:
a) udziału dziennikarzy w konferencjach prasowych z udziałem artystów biorących udział w Festiwalu,
b) przebywania w wyznaczonych przez Organizatora strefach prasowych podczas koncertu finałowego odbywającego się 13 maja 2012 r. na stadionie MOSiR w Oświęcimiu,
c) skorzystania z namiotu prasowego na stadionie MOSiR w Oświęcimiu 13 maja 2012 r.,
d) wejścia fotoreporterów do wyznaczonych stref w pobliżu sceny, podczas ściśle określonych przez Organizatora wydarzeń i w wyznaczonym przez niego czasie,
e) korzystania z Biura Prasowego.

8. Biuro Prasowe przekaże szczegółowe informacje dotyczace konferencji prasowych, wyznaczonych dla dziennikarzy i fotoreporterów stref oraz możliwościach udziału w poszczególnych wydarzeniach, drogą elektroniczną wraz z informacją o przyznaniu akredytacji.

Kontakt
Materiały prasowe